Unge Høyre er et liberaltkonservativt parti. Dette innebærer at våre verdier frihet, mangfold og toleranse er grunnleggene i all vår politikk. Alle mennesker er født forskjellige og har en ukrenkelig egenverdi. Vi er alle like i verdighet, uavhengig av religion, kulturell bakgrunn, hudfarge, sosial tilhørighet, sosial legning osv.  Unge Høyre tror på enkeltmennesket og vi tror du kan gjøre en forskjell.

VERDIENE

Frihet:
Unge Høyre mener frihet er den mest grunnleggende verdien i ethvert samfunn. Frihet handler om retten til å eie det som er ditt, til å ha de meningene du vil, tilhøre eller ikke tilhøre det trossamfunnet du vil, og å kunne si dine meninger offentlig uten frykt. Frihet handler om muligheten til å ta dine egne valg og skape din egen fremtid. Unge Høyre mener at dette er rettigheter som tilhører deg, og at ingen gruppe eller noe flertall i samfunnet skal kunne ta disse fra deg.

Mangfold:
Unge Høyre dyrker mangfoldet. Vi tror at mangfold skaper muligheter. Ulike mennesker bidrar på ulike måter i samfunnet. Vi har alle forskjellige evner, interesser og erfaringer. Fordi vi er forskjellige tar vi også ulike valg i livet. Unge Høyre tror dette er positivt. Vi mener at mangfold skaper et mer levende samfunn, samtidig som forskjellene gjør at vi kan lære av hverandre, og nyte godt av hverandres talenter.

Toleranse:
Unge Høyre mener toleranse for ulike mennesker og ulike valg er en sentral del av et fritt samfunn. Når mennesker velger forskjellig, må vi også ha respekt for at noen velger annerledes enn oss. Toleranse handler ikke om at alle skal være enige eller ha de samme verdiene. Toleranse handler om at vi kan være grunnleggende uenige i andres valg eller andres meninger, men at vi samtidig respekterer andres rett til å velge annerledes enn oss. Toleranse for forskjeller er det som sikrer både vår og andres rett til å være annerledes.