Til: Oslo Unge Høyres Representantskap

Fra: Vestre Aker Unge Høyre

Ja til superbuss i Oslo!

Oslos bytrikker er i dag rustne og utdaterte, og kommunen vurderer derfor å bruke 4,7 milliarder kroner på nye trikker. Man kommer likevel ikke unna det faktum at trikker er lite fleksible, dyre å anskaffe, dyre i drift og krever enorme infrastrukturinvesteringer.

Det finnes likevel et alternativ til trikk, som har høy passasjerkapasitet og som ikke krever dyre traséer og infrastruktur, nemlig såkalte «Superbusser». I Bergen har man testet ut superhybridbusser på 24 meter, noe som tilsvarer to meter lenger enn noen av dagens trikker i Oslo. I en raskt voksende by som Oslo er det avgjørende at det er forutsigbare og gode kollektive transportmidler, med tilstrekkelig kapasitet og som ikke belaster den stramme kommuneøkonomien for mye.

Trikkens fordeler er i ferd med å forsvinne, og ulempene er store. Trikk er ikke lenger mer miljøvennlig enn buss, og har heller ikke mye større kapasitet. Trikken er lite fleksibel i forhold til buss, og er dyrere i drift enn selv dagens busser som går på diesel. Den er dessuten støyende, i motsetning til hybrid- og elbuss, og har mellom tre og fire ganger høyere risiko for å kollidere med biler, enn det bussene har. Oslo Unge Høyre ser behovet for at dagens trikker må skiftes ut, og ønsker at dette skal gjøres med nye miljøvennlige superbusser.

Egne traséer er ikke et gode som kun er forbeholdt bytrikken, men derimot en viktig forutsetning for at også busser skal komme seg upåvirket av trafikk fra et sted til et annet, og det burde derfor være et mål at de tyngste busslinjene og dagens trikkelinjer skal ha egne kollektivfelt for nye superbusser der det er hensiktsmessig.

 

Oslo Unge Høyre vil derfor:

  • At Oslo kommune anskaffer såkalte «superbusser»
  • At trikk fases ut som kollektivt fremkomstmiddel, og at dagens trikkelinjer og tyngste busslinjer skal betjenes av superbusser
  • At det, der det er hensiktsmessig, skal oppføres egne kollektivfelt for disse bussene

Referanser:

 

 

 

Fra: Agathe Steen

Til: Oslo Unge Høyres representantskap

All in – «the Las Vegas Dream»

Norge har i dag et tippemonopol der den hardbarkede monopolisten Norsk Tipping får gratis reklame av sine konsepter i beste sendetid på NRK og utøver intens markedsføring i kommersielle kanaler. Dette begrunnes ofte ut i fra sosialpolitiske hensyn, men argumentasjonen fremstår som urimelig da man ikke ser noen økt spillavhengighet til tross for at Norsk Tipping blir en stadig mer aggressiv monopolist. Parallelt med dette utfordres monopolet fra flere internasjonale aktører. Dermed fremstår tippemonopolet som stadig vanskeligere å opprettholde.

I dag spiller 21 % av ungdom i aldersgruppen 15-24 poker. Årlig spiller nordmenn for rundt 5 milliarder kroner på det uregulerte spillmarkedet på utenlandske nettsider, penger som forsvinner ut av landet. I stedet for å anerkjenne disse individenes rett til å spille om penger bruker kulturministeren mye av sin energi på å hindre nordmenn fra å spille på utenlandske gambling nettsteder. Fremfor å bruke stadig mer ressurser på å opprettholde et foreldet monopol mener Unge Høyre at man må øke individenes frihet til å bestemme over egne midler ved å legalisere gambling. Ved å få pengespillene innenfor lovlige, regulerte former blir bransjen mer ryddig og oversiktlig. Merverdiavgiften på bransjens omsetning kan deles mellom fiskale overføringer til statsbudsjettet og en andel til allmennyttige formål. Dermed vil staten få skatteinntekter fra en bransje som har temmelig stor omsetning, samtidig som flere aktører og større omsetning gjør at støtten til kultur og idrett kan opprettholdes.

Unge Høyre vil:

  • Legalisere gambling
  • Legalisere kasinovirksomhet
  • Selge Norsk Tipping

 

Til: Oslo Unge Høyres Representantskap

Fra: Vestre Aker Unge Høyre

Teknologi og programmering for alle!

Samfunnet er i rivende, digital utvikling. I løpet av de siste par tiårene har bruken av digital teknologi i hverdagen økt dramatisk. Skolen må forberede elevene på det samfunnet vi lever i og den teknologien Norge skal leve av.

Skolen lærer elevene lite om digital teknologi. I dag eksisterer fagområdet teknologi og design kun som et tverrfaglig emne, noe som har vist seg å ikke fungere etter hensikten. Skolen må i fremtiden fornyes i tråd med samfunnsutviklingen. Eksisterende fag må justeres slik at det blir plass til nye, mer aktuelle fag. Derfor bør det innføres et eget grunnskolefag som lærer elevene koding, programmering, hensiktsmessig bruk av digitale verktøy og nettvett.

I august 2017 la en ekspertgruppe utnevnt av Utdanningsdirektoratet frem en rapport om teknologi og programmering i skolen. Konklusjonen var at dette er et svært viktig fag for fremtiden som i dag ikke står sterkt nok i skolen. Skoleåret 2016/2017 ble det også startet en prøveordning med koding som valgfag på ungdomstrinnet. Entusiasmen og pågangen har vært enorm. Både lærere og elever hyller ordningen, og mange sier de ønsker seg dette som en del av grunnskolen.

Vi må også sørge for at det utdannes/rekrutteres lærere med passende kompetanse.

 

Oslo Unge Høyre vil:

– Innføre et grunnskolefag som lærer elevene koding, programmering, nettvett og hensiktsmessig bruk av digitale verktøy.

– Utdanne og rekruttere lærere til å undervise i teknologi og programmering.

 

Referanse:

http://udirbeta.udir.no/teknologi-og-programmering-for-alle/