Til: Oslo Unge Høyres Representantskap

Fra: Mehmet Kaan Inan

Ja til dobbelt statsborgerskap

Norge og store deler av Europa er i en tid med økt innvandring. Mange mennesker flykter enten fra krig eller konflikt og søker tilflukt i vårt trygge land. Norge er også i en tid med økt globalisering, og nye bedrifter på tvers av landegrenser etableres; enten det er norske selskap i utlandet eller vice versa. I en tid med økt globalisering, er vi nødt til å tilpasse oss dagens situasjon.

Norge er det eneste landet i Norden som ikke tillater dobbelt statsborgerskap per i dag. Mange av våre naboland innførte det allerede i 2001. Problemet i dag er at nordmenn som ønsker å jobbe fast i utlandet, blir frarøvet sitt statsborgerskap. De må deretter få statsborgerskap i det landet de kommer ifra, og må søke om opphold og arbeidstillatelse for å jobbe i det landet de egentlig er ifra; Norge.

I en tid med økt innvandring er identitet en viktig del av livet til de som kommer til vårt land. Dobbelt statsborgerskap fremmer integrering og gir retter og plikter i det landet du er ifra og det du kommer til.

Dobbelt statsborgerskap er enormt viktig for å få nyutdannede hjem igjen. Mange som ønsker å studere i utlandet og bo der i noen år etterpå, blir nødt til å gi fra seg sitt norske statsborgerskap. Med dobbelt statsborgerskap gjør det at de kan vende hjem igjen.

Statsborgerskapslovens bestemmelser om dobbelt statsborgerskap er i dag i utakt med lovgivningen i land vi liker å sammenligne oss med. Sverige og Danmark tillot dobbelt statsborgerskap henholdsvis i 2001 og i 2003.

Oslo Unge Høyre vil:

  • Tillate dobbelt statsborgerskap

 

 

Til: Oslo Unge Høyres Representantskap

Fra: Telemark Unge Høyre

Organdonasjon redder liv!

Til enhver tid står det mellom 300 og 400 mennesker på venteliste for et nytt, livreddende organ. Organdonasjon er for mange eneste utvei fra en dødelig sykdom. Over 10.000 nordmenn har siden oppstarten i 1969 fått et bedre liv, eller unngått døden, takket være denne fantastiske behandlingsformen. En donor kan redde opptil syv liv. Syv mennesker med familie, venner og kolleger. Et reddet liv gleder mange.

De aller fleste ville takket ja til et nytt organ hvis det kunne redde livet deres. Organdonasjon er basert på frivillighet og altruisme. Ordningen vil ikke fungere hvis ingen sier ja. Det er faktisk tre ganger større sjanse for at du vil trenge et nytt livreddende organ, enn at du selv blir organdonor. Hvis du er beredt til å motta, bør du også gi.

Hvert år opplever mange familier at en av deres nærmeste blir alvorlig skadet i en ulykke eller blir rammet av hjerneblødning eller blodpropp. Blir organdonasjon aktuelt, vil legen spørre de pårørende om hva den avdøde ønsket. Vet man ikke dette, er det opp til de pårørende å ta en avgjørelse. Det er noe mange familier synes er vanskelig.

Frankrike innførte 1. januar en ny lov for organdonasjon, der utgangspunktet er at organene til en avdød person kan transplanteres til mennesker som trenger dem.

Personer som er imot dette må aktivt registrere seg i et offentlig register for å forhindre at deres organer blir overført til andre etter deres død.

Alle er altså potensielle donorer, med mindre de har tatt et aktivt standpunkt mot organdonasjon.

Med Frankrike sin ordning vil vi redde mange flere liv, og familien som er i sorg etter å ha mistet et kjært medlem slipper å ta en vanskelig avgjørelse.

 

Unge Høyre vil:

  • Gjøre alle norske borgere til potensielle organdonorer, tilsvarende det franske systemet
  • At alle som aktivt melder seg av donorlistene havner bakerst på ventelistene for å få nytt organ

 

 

 

 

 

Til: Oslo Unge Høyres Representantskap 2017.

Fra: Oslo Unge Høyres Representantskap 2011.

Gymfaget må endres

I dag er gym et obligatorisk fag der elevene får karakter. I den videregående skolen er det også lagt inn en teoretisk del av gymfaget. I teorien skal det være en 50/50 løsning mellom det teoretiske og det praktiske.

Kunnskapsløftet stiller høye krav til at læreren skal dokumentere vurderingene av elevene. Læreren skal vurdere eleven ut ifra en rekke kompetansemål, som skal være grunnlaget for en helhetlig karakter. Derfor må læreren gjøre underveisvurderinger i form av skriftlige notater og observasjoner.

Om en elev klager på karakteren, vil læreren måtte dokumentere at underveisvurderinger er gitt.

Tross krav om dokumentasjon er det allikevel ingen felles vurderingspraksis i faget. Utdanningsdirektoratet gjør det svært vanskelig å forstå hva som skal vektlegges i faget, og man ser derfor store forskjeller på de forskjellige skolene.

Gymfaget inneholder også en stor del teori, selv om hensikten med faget er fysisk aktivitet.

“Kroppsøving som allmenndannande fag skal medverke til at mennesket sansar, opplever, lærer og skaper med kroppen. Sentralt i faget står rørsleleik, allsidig idrett, dans og friluftsliv, der elevane ut frå eigne føresetnader skal kunne oppleve meistring og meistringsglede.” – Kunnskapsløftet.

I praktisk betyr dette at teorien står i sentrum, mens den fysiske aktiviteten ikke vies nok tid av eleven.

Oslo Unge Høyre mener at gymfaget må endres for å skape en god skole. Et utdatert fag elevene ikke bryr seg om, er ikke nødvendig, og kan erstattes av andre fag. Allikevel ser Oslo Unge Høyre verdien av et fysisk fag der elevene lærer om mosjon, lagidrett og sine egne fysiske grenser.

Oslo Unge Høyre vil:

  • Øke den praktiske delen av faget til minst 70%.
  • Ha minst to økter gymnastikk i uken.
  • Tilrettelegge for flere aktiviteter som langrenn og svømming som bidrar til bedre utholdenhet og reduserte fedmeproblemer.
  • At også innsats skal telle på karakteren.

 

Til: Oslo Unge Høyres representantskap

Fra: Mathias Meyer, Aker Unge Høyre

Økt lærelyst på barneskolen

Når barn starter i førsteklasse er deres forkunnskaper svært varierende. Enkelte barn har allerede lært å lese og regne hjemmefra når de begynner på skolen mens andre kan verken bokstaver eller tall. Det er naturlig at barn med ulik bakgrunn og ferdigheter vil være på forskjellige nivå i skolen, men visse grunnkunnskaper bør være på plass for at undervisningen skal være effektiv. Om kunnskapsspennet er for stort mellom elevene i samme klasse vil det medføre at elevene vil ta mindre lærdom av undervisningen ettersom de som kan lite ikke henger med og de som kan mye fra før ikke blir utfordret.

Forslaget om å innføre obligatorisk barnehage er kontroversielt og Oslo Unge Høyre anerkjenner foreldres rett til å selv bestemme hvordan en ønsker passe på eget barn. Alle barn bør imidlertid ha samme mulighet til å ta utbytte av undervisningen som blir gitt på skolen. Vi bør utnytte det barnehagen er best på og la barn lære tall og bokstaver med lek. På den måten vil basisferdighetene sitte før en starter med tavleundervisning på skolen.

 

Oslo Unge Høyre vil:

  • Innføre gratis og obligatorisk barnehage for alle barn året før første skoleår starter.
  • Barnehagene skal gi barn opplæring i blant annet tall og bokstaver for at elever i førsteklasse skal være klare for å lære regning og lesning.

 

Til: Oslo Unge Høyres Representantskap

Fra: Anders Vadset

Digitaliser førerkortet

I 1888 fikk oppfinneren av den moderne bilen Karl Benz som fortjent verdens første førerkort til sin Motorwagen. Siden den gang har det riktig nok blitt gjort noen minimale visuelle endringer og krav, men førerkortbeviset i seg selv er fortsatt det samme gamle beviset som Karl Benz fikk utlevert i 1888.

I dag som på 1800-tallet må man fysisk ha med seg førerkortbeviset når man skal ut å kjøre. Er du uheldig og glemmer å ha med førerkortbeviset risikerer du saftige bøter dersom du skulle havne i kontroll. Myndighetene søker deg allikevel enkelt opp i systemet sitt som kjapt viser oversikt over førerkortet ditt, men fordi du ikke har med det fysiske beviset blir du straffet. Når de enkelt som alltid uansett kan søke deg opp i sin database burde det holde å kunne identifisere seg selv.

I dagens 2017 hvor myndighetene vet mer om deg en din egen mor burde det ikke være nødvendig å fremlegge fysisk førerkortbevis for å unngå straff ved kontroll.. Vi lever i et digitalisert og teknologisk samfunn med et førerkortbevis som henger igjen fra 1800 tallet. Et digitalisert førerkortbevis vil gjøre vår hverdag enklere og er en riktig modernisering i takt med resten av samfunnet.

Høyre er partiet for nye ideer og bedre løsninger. Digitalisert førerkort er merkelig nok en ny ide og på alle måter en løsning for fremtiden.

Oslo Unge Høyre vil:

  • Innføre et digitalt førerkortbevis