Til: Oslo Unge Høyre
Fra: Vestre Aker Unge Høyre

Drosjenæringen er overpriset, usikker og lite innovativ – og Uber er løsningen.
Hadde vi måttet beskytte tekstilarbeiderne mot maskinene, hestevognene mot bilene og postbudene mot internettet, ville verden aldri gått fremover.

Senest på nyttårsaften merket man tydelig noen av problemene med drosjenæringen. På Oslos gater vandret det tusener av påvirkede voksne og ungdommer. Slåsskamper var ikke et sjeldent syn. Når siste buss har kjørt for kvelden, har ungdommen ofte få alternativer igjen enn å ty til en ukjent for en sengeplass, noe som i seg selv er en risiko. Det er nemlig ikke mange som har mulighet til å svi av 500 kroner for en drosjetur hjem.

Norsk drosjenæring har heller ikke den lyseste historien å by på. Det har vært flere tilfeller der drosjesjåfører har blitt anmeldt for vold, seksuell trakassering og overgrep. Når kriminelle som Arfan Bhatti får drosjeløyve, kan man stille spørsmål om hvor perfekt dagens ordning er.

Dagens løyveordning som fastsetter hvor mange som lovlig kan kjøre drosje, er en utdatert lov for en tidligere tid, som står i veien for et viktig teknologisk fremskritt. Dette har også forbrukerrådet, konkurransetilsynet og produktivitetskommisjonen alliert seg om, som ønsker å avvikle dagens løyveordning. SSB melder at drosjeprisene har økt med 65 prosent de siste ti årene, mens kvaliteten nærmest er uendret.

Så hvorfor ikke se etter nye idéer og bedre løsninger?

Når drosjenæringen er overpriset, usikker og ekstremt lite innovativ, er vi nødt til å slippe alle gode krefter til. Uber, et amerikansk teknologiselskap som formidler kjøreoppdrag mellom passasjerer og sjåfører, som benytter sine egne biler i transporten, har tatt verden med storm. Bare i Oslo er det 150 000 registrerte brukere, i følge Uber selv.

Til tross for å være elsket av Oslos befolkning, er det under dagens lovverk ulovlig å kjøre Uber. Hittil har over 60 Uber-sjåfører blitt avskiltet av politiet, og flere møtt i retten. At politiets begrensede ressurser skal brukes på å avverge offerløs kriminalitet, er en dårlig prioritering. Ulikt fra tradisjonelle pirattaxier, må Uber-sjåfører levere vandelsattest, ha godkjent motorvogn, hele turen dokumenteres i en app og ingen kontanter er involvert. Dette gjør svindel, trusler og voldsbruk mot passasjerer lite lukrativt når sjåførens identitet er i passasjerens hender. Likevel klarer Uber å holde prisene sine på en brøkdel av de tradisjonelle drosjene.

Erfaringer fra USA tyder også på at arrestasjoner og kollisjoner knyttet til fyllekjøring har blitt redusert siden Uber ble introdusert i 2012. Trafikkflyten i storbyene har bedret seg, grunnet appens smarte koordinering av reiseruter. Terskelen for å ikke eie bil i byene blir naturlig nok også mye lavere når alternativene er billigere. Uber er med på å revolusjonere personlig transport og en gammeldags drosjenæring. Hvis vi ikke ønsker nye idéer og bedre løsninger velkommen, vil vi aldri bevege oss fremover.

Vi kan ikke gå baklengs inn i fremtiden, derfor må også Uber tillates på norske veier.

Oslo Unge Høyre vil:
– Avvikle dagens løyveordning
– Konkurranseutsetter drosjenæringen

Til: Oslo Unge Høyre
Fra: Vestre Aker Unge Høyre

Ny bydelsstruktur!
Oslo kommune består i dag av 15 administrative bydeler. Siste endring av bydelsgrensene fant sted i 2004, da 25 bydeler gikk sammen til dagens 15. Før det hadde Oslo 40 bydeler.
Bydelenes hovedoppgaver er å forvalte, ivareta og drive sosial-, eldre- og helsetjenester. Alle de 15 bydelene har en egen bydelsadministrasjon som forbereder saker for bydelspolitikerne i bydelsutvalget, hvor saker som omhandler bydelene behandles. Bydelsutvalgene består av 15 folkevalgte medlemmer som velges samtidig som kommune- og fylkestingsvalgene.

Det er imidlertid et problem at mange bydeler går med underskudd og ikke klarer å utøve de oppgaver de er pålagt av kommunen, særlig er bydelenes helsestasjoner og ungdomsklubber utsatt ved dårlig bydelsøkonomi, samtidig som det lokale selvstyret stadig blir begrenset av bystyret. Derfor ønsker Vestre Aker Unge Høyre en ny bydelssammenslåing, hvor dagens 15 bydeler slås sammen til maksimalt syv bydeler. Bydelsutvalgene i disse bydelene skal få større råderett og beslutningsmyndighet over egen bydel enn dagens bydelsutvalg har.
Det er også et problem at mange bydelspolitikere er uerfarne og ikke setter av nok tid til bydelenes beslutninger og saker. Derfor er det viktig, sammen med en sammenslåing, å profesjonalisere bydelsutvalgene, dets medlemmer, komitéer og leder. Vestre Aker Unge Høyre vil derfor gjøre bydelslederens verv til en fast stilling, og øke møtegodtgjørelsen til bydelsutvalgenes øvrige medlemmer og komitéledere.

Vestre Aker Unge Høyre vil:
• Slå sammen dagens 15 bydeler til maksimalt syv
• Øke det lokale selvstyret og beslutningsmyndigheten til bydelsutvalgene
• Øke bydelsutvalgets godtgjørelser og gjøre bydelsleder til en fast stilling

Til: Oslo Unge Høyre
Fra: Vestre Aker Unge Høyre

Slå sammen Bærum og Oslo!

Bærum og Oslo er de facto én by, og kunne sammen blitt en enda mer robust og fremtidsrettet kommune, med landets beste skole og kollektivsystem.
Slik det er i dag, har skillet mellom Bærum og Oslo hindret byutvikling og utbygging av kollektivtilbudet. Hvis Bærum og Oslo hadde vært én kommune, ville man f.eks. tenkt på Fornebubanen før man begynte å bygge ut Fornebu, og på den måten sluppet å vente og betale så mye for den nye t-banelinjen. Det er galt at det er et kjempepress for boligbygging og fortetting på blant annet Røa, og ellers i Oslo, når det rett over bygrensen mange steder ikke er bygget ut i det hele tatt, men likevel er satt opp t-banelinje helt til Kolsås. Kolsåsbanen er i seg selv heller ikke et eksempel til etterfølgelse på Oslo og Bærums samarbeid.

Vestre Aker Unge Høyre mener både Oslo og Bærum kommune ville gavnet mye ved å inngå samarbeid. Kostnadene og byråkratiet ville blitt mindre, kommunen mer effektiv og robust, skolene i Bærum kunne lært av Osloskolen og innbyggerne ville fått tilgang til begge kommuners kulturtilbud og –institusjoner. I tillegg vil en sammenslåing medføre mer valgfrihet for innbyggerne. Fritt skolevalg hadde blitt betydelig utvidet, og skolene kunne spesialisert seg mer og tilpasset seg bestemte elevgrupper og derfor kanskje startet nye og spennende fagtilbud.
Sammen med en bydelssammenslåing vil Bærum bli en ny og attraktiv bydel i Oslo, og hovedstadsområdet vil utvikles mer helhetlig.

Vestre Aker Unge Høyre vil:
• At Bærum kommune slås sammen med Oslo og danner en ny bydel

 

Til: Oslo Unge Høyre
Fra: Audun Foyn

Bedre arbeidsvilkår i tjenestenæringen

Del 1 mer skatt og flere arbeidsplasser.
De siste årene har det blitt avdekket flere misbruk av aupair ordningen og en økning i antallet som oppgir at de kjøper svarte tjenester privat. Fellesnevneren mellom utnyttelse av aupairer og kjøp av svarte tjenester er at de jobbene noen kunne vært en seriøs arbeidsplass er blitt borte. Norge på sitt beste er et Norge der det lønner seg å velge en skikkelig arbeidsgiver både for oppdragsgiver og ansatt.
Aupair ordningen er i dag en av de siste gjenværende måtene å lovlig skaffe seg slave på, noe flere eksempler med utnyttelse av lønn, arbeidstid og arbeidsvilkår bekrefter. Dette er problematisk fordi aupairene jobber under dårlige forhold som gjør arbeidskraften blir så mye billigere at andre arbeidsplasser blir borte.
Dårlige arbeidsforhold er også en del av grunnen til at «svart» arbeidskraft tilbys billigere enn å kjøpe tjenester fra aktører som driver i henhold til lovgivningen. Altfor mange privatpersoner velger i dag å kjøpe tjenester av aktører som driver ulovlig da det er mye å spare når de betaler lave lønninger og ingen skatt.
Aupairer og de som tilbyr svart arbeid er en trussel mot de som tilbyr sin arbeidskraft lovlig og har gode arbeidsforhold. Å fjerne dagens aupair ordning, samtidig som man øker insentivet for å kjøpe tjenester fra bedrifter som driver i henhold til loven vil kunne skape flere arbeidsplasser samtidig som skatteinntektene øker.

Oslo Unge Høyre vil:
• Avvikle aupairordningen i Norge
• Innføre momsrefusjon på alle tjenester kjøpt i hjemmet.

Del 2. Grønn Omstilling.
I Norge produserer få ting selv og er stort sett avhengig av å importerer alt vi trenger av biler, elektronikk, møbler og klær. Kjøp av disse typene varer fra utlandet skaper få arbeidsplasser og øker klimautslippene når de blir kastet istedenfor reparert.
Kan vi gå fra bruk og kast til bruk og reparer kan vi spare miljøet og skape flere arbeidsplasser her i landet. For å få til dette må arbeidskraften som reparerer bli billigere slik at det lønner seg økonomisk å reparere istedenfor å kaste.
Oslo Unge Høyre vil:
• Fjerne momsen på verksted og reparasjonstjenester.