Her er resolusjonene som skal behandles på torsdag.

 

Til: Oslo Unge Høyres Representantskap
Fra: Haagen Poppe

Økologi

Innen 2020 skal 15 prosent av Norges produksjon og forbruk av mat være økologisk. I Norge er begrepet “økologisk” definert gjennom et konkret og detaljert regelverk, som i stor grad er likt EUs regelverk. Av landets cirka 10 000 000 dekar dyrket mark, utgjør økologisk areal 5,6 %. Målet med økologisk produksjon er å skape et bærekraftig agro-økosystem som er basert på mest mulig lokale og fornybare ressurser. Økologiske produkter er fremstilt uten bruk av lettløselig mineralgjødsel (kunstgjødsel) og uten bruk av kjemiske plantevernmidler. Likevel ser vi få klare fordeler ved denne produksjonsmåten.

Det er generelt små forskjeller i næringsinnhold og andre innholdsstoffer i økologisk og konvensjonelt produserte vekster. Vitenskapskomiteen for mattrygghet, underlagt helse- og omsorgsdepartementet, mener det er lite trolig at disse forskjellene betyr noe som helst for helsen til mennesker som har et normalt kosthold.

Økologisk landbruk kan gi mer klimagass-utslipp enn vanlig landbruk. For det første krever produksjonsmåten et større areal fordi man oppnår lavere avling enn ved konvensjonelt landbruk. Dersom man skal opprettholde eller øke matproduksjonen, og samtidig øke den økologiske produksjonen, må det nydyrkes større arealer av skog som binder CO2 eller myr som er et viktige lagre av karbon. I årene som kommer vil jordens befolkning øke dramatisk. For å kunne fø alle, må produksjonen øke, også i Norge. Da må vi søke en mest mulig effektiv produksjonsmåte som samtidig tar hensyn til de miljø- og bærekraftsmålene som foreligger.

For det annet er økologisk landbruk avhengig av husdyr, spesielt drøvtyggere, for å skaffe husdyrgjødsel. Disse slipper ut store mengder metangass, spesielt gjennom oppgulp. Dette styrker drivhuseffekten.

For det tredje er økologisk landbruk avhengig av bruk av grønngjødsling. Dette er en vekstblanding som inneholder belgvekster som kan binde nitrogen fra luften. Dette skal tjene som gjødsel for neste års avling. En betydelig del av denne plantemassen vil imidlertid mineraliseres og frigjøres på feil tidspunkt i forhold til plantenes opptak av næringsstoffer. En del av det som ikke blir opptatt av plantene vil da bli omdannet til klimagassen lystgass.

For det fjerde er bruken av såkalte naturlige sprøytemidler potensielt mer farlig enn de som er syntetisk fremstilt. Et eksempel er pyretin eller rotenon, som er mer giftige enn syntetiske alternativer. Et annet eksempel er kobbersulfat (hvor det innen EU sprøytes opp til 3 kg pr. hektar), som er mer giftig enn det konvensjonelle alternativet, Mancozeb. Det er sågar en kjensgjerning at nesten 100 % av alle giftstoffer som finnes i planter, stammer fra planten selv.

Det er imidlertid fordeler ved de krav som stilles til økologisk produksjon. Det krever blant annet at husdyr skal ha utegang og mer plass enn i konvensjonell drift. Dette gir husdyrene gode forhold, noe som utvilsomt gir bedre dyrevelferd. Dette må sikres gjennom strenge krav til husdyrhold i lovverket uavhengig av mål om økologiske metoder.

Fremtiden krever økt matproduksjon på en mest mulig bærekraftig og skånsom måte. Forskjellen på de økologiske mål og målene til det konvensjonelle landbruket, er at man ikke er begrenset av krav til “naturlighet” og får derfor flere verktøy å benytte seg av.

Oslo Unge Høyre vil:

 • Gå vekk fra det offentlige mål om 15 % økologisk produksjon og forbruk av mat i Norge
 • Sikre strenge regler for husdyrhold
 • Begrense bruken av antibiotika i kjøttproduksjon

 

Til: Oslo Unge Høyres Representantskap
Fra: Haagen Poppe

Homøopati

Klassisk homøopati baserer seg på fortynninger som er så lave at det ikke finnes noe aktivt stoff igjen, ikke ett atom! Hadde homoopati virket utover placeboeffekten, ville det brutt dagens anerkjente naturlover. Det finnes nemlig ingen aksepterte forklaringsmekanismer i naturvitenskapen på at høyere fortynning, det vil si lavere konsentrasjon av stoffet innebærer større farmakologisk virkning, eller at «fortynnelsesprosessen» oppnår en «potensering» av preparatet, slik homeopater hevder.

I utgangspunktet er homeopatiske remedier helt harmløse, vanligvis bare vann eller alkohol. Men det følger en viss indirekte risiko ved denne type behandling. Med førstegangsforverring mener homeopatene at det forventes en forverring av pasientenes symptomer før man blir bedre. Konsekvensen kan være at pasientene aksepterer forverringen og venter for lenge med å oppsøke lege.

I forskrift om økologisk akvakulturproduksjons § 39, blir homeopati anbefalt som førstevalg ved behandling av syk økologisk fisk. Førstelinjebehandling skal være «stoffer fra planter, dyr eller mineraler i en homeopatisk fortynning». Paragrafen er der for å skape en merkevare, som skiller den økologiske fra ikke-økologisk akvakultur. Konsekvensen er at det vil ta lenger tid før fisken får adekvat og effektiv behandling, og den må dermed lide lenger enn nødvendig. Det kan sågar medføre at smitte spres raskere og til flere fisk.

Lovverket skal gi sikkerhet til pasienter og dyr som søker eller mottar alternativ behandling, ikke legitimere naturmedisinske metoder uten påvist virkning. Det gjør norsk regelverk ved å innta denne type bestemmelser.

Oslo Unge Høyre vil:

 • Sikre en fortsatt streng regulering av utøvelse av naturmedisinske behandlingsmetoder, herunder homeopati.
 • Utta enhver legitimering og oppfordring til bruk av homeopatiske remedier fra norsk lovverk.

 

 

Til: Oslo Unge Høyres Representantskap
Fra: Audun Foyn

Vi trenger flere små leiligheter

Ifølge beregninger fra Obos og Statistisk sentralbyrå kan det bli rundt 30.000 flere aleneboere i Oslo frem mot 2020. 11 store utbyggere i Oslo har evaluert utviklingen på boligmarkedet i Oslo siden bystyret innførte ny leilighetsnorm i 2007. Normen begrenser bygging av mange små leiligheter og legger føringer for at minimum 50 prosent av leilighetene i nye prosjekter må være over 80 m². Av leiligheter under 50m² må halvparten bygges med universell utforming.

Etter at den nye leilighetsnormen ble innført er snittleiligheten blitt vesentlig større samtidig som prisene har skutt i været. Ifølge rapporter fra OBOS er igangsatte boliger i Oslo blitt 15 m² større fra perioden 2004–2007 til perioden 2008–2015. De største utbyggerne i Oslo mener man kunne ha bygget over 550 flere boliger i indre by per år hvis de ikke hadde måttet ta hensyn til størrelsesbegrensninger.

Regnet ut fra snittpris mener utbyggerne at økningen i boligstørrelse fører til at nye boliger i Oslo er blitt 600.000 kroner dyrere. I tillegg til dette kommer utgifter knyttet til universell utforming, som Obos estimerer gir merkostnader på 225.000 til 600.000 kroner per boenhet. Fjerner man kravet til universell utforming er mennesker med behov for en tilpasset bolig fortsatt ivaretatt gjennom støtteordninger i Husbanken.

Oslo Unge Høyre vil:

 • Oppheve leilighetsnormen bystyret innførte i 2007
 • Fjerne kravet til universell utforming.
 • Tillate bygging av nye prosjekter med høy andel av små leiligheter, men med forbehold om begrenset mulighet til utleie.

 

Til: Oslo Unge Høyres Representantskap
Fra: Håkon Andreas Flydal

Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

I førsteutkastet til Stortingsprogram for 2017 – 2021 går programkomiteen inn for å konsekvensutrede feltene Nordland VI og VII og Troms II for oljeboring. Oslo Unge Høyre mener at det ikke er i tråd med regjeringens klimamål.

Oslo Unge Høyre er glade for at regjeringen har vedtatt ambisiøse klimamål – 40 % kutt i CO2 sammenlignet med 1990-nivå innen 2030 – men ambisiøse mål i seg selv hjelper ingenting hvis man ikke har politikk som følger dem opp. Oljeindustrien har vært, og vil være, viktig for Norge i mange generasjoner fremover. Men vi er nødt til å innse at det å gjennomføre et grønt skifte innebærer å noen ganger la olje ligge også.

Det er flere grunner til at områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja burde vernes spesielt. En eventuell oljeboring vil foregå i noen av verdens mest sårbare økosystemer, blant annet verdens største kaldtvannskorallrev og det viktigste gyteområdet for torsk på den nordlige halvkule. Oljesøl som følge av ulykker – som det alltid er en risiko for – vil kunne få svært store konsekvenser for lokalt dyre- og planteliv. Værforholdene i området er tidvis svært harde, og det kan være vanskelig å rydde opp i oljesøl.

Totalt sett er det for mange ulemper forbundet med oljeboring i Nord-Norge til at vi burde gå inn for det.

Oslo Unge Høyre vil derfor:

 • Ikke konsekvensutrede Nordland VI og VII og Troms II for oljeboring.

 

Til: Oslo Unge Høyres Representantskap
Fra: Carl Langaker

Antibiotika-resistente bakterier

I det siste året har det vært et stadig økende antall rapporter som viser at flere former for antibiotika har mistet sin effektivitet. Dette grunnes utviklingen av motstandsdyktige bakterier, som forårsaker at antibiotika ikke fungerer som det skal. Disse bakteriene kan overføres til kroppen din ved kontakt med mennesker eller gjenstander, inntak av mat, eller til og med ved å puste inn luften i en forurenset by.

Bakteriene har ingen umiddelbar farlig påvirkning når de trer inn i kroppen, men om immunforsvaret blir svakt, vil bakteriene angripe – da har antibiotika ingen effekt.

Antibiotika-resistente bakterier er en potensielt enorm problemstilling, som vil ramme Norge hardt med mindre en løsning er funnet. Å finne nye former for antibiotika kan ta flere år, og derfor er det viktig å etablere tiltak allerede nå, sånn at vi kan unngå denne trusselen. Forskere må jobbe på å utvikle nye former for antibiotika, sånn at vi er mobiliserte for en situasjon hvor dagens antibiotika ikke funksjonerer som den skal.

Oslo Unge Høyre vil derfor:

 • Øke forskningen og utviklingen av nye typer antibiotika.

 

Til: Oslo Unge Høyres Representantskap
Fra: Kjartan Gjerde og Herman Sørensen Berg

Rettferdiggjørelse av aldersgrense

Liver er urettferdig. Mange føler seg ekskludert, ettersom de ikke kan delta på arrangementer med 18 års aldersgrense. Det er ikke forskjell på en som har bursdag i januar og en som har bursdag i desember, der slike arrangementer kan medføre større sosialt nettverk. Det er derfor rettferdig at slike bestemmelser blir det året en fyller 18 år.

Langing er et alvorlig problem i Norge, der personer som har fylt 18 år kjøper alkohol eller tobakk til mindreårige. Dette gjelder dessverre også for de som ble 18 år tidlig på året og langer til klassekamerater og venner som har bursdag senere på året. Ulovlig kjøp av alkohol på vegne av mindreårige er straffbart, jf. alkhl. §8-8. Dersom loven endres til det året en fyller 18 år, vil langing reduseres betraktelig. En studie tilsier at 43% av folk under 18 år har spurt myndige om å kjøpe alkohol til seg[1]. Dette er et alvorlig problem, men kan endres med nye vedtak.

Bilkjøring klasse B, er en viktig forutsetning for mange jobber, der arbeidsgiver krever at søkeren har førerkort klasse B for å kunne utføre sitt arbeid. Imidlertid er det mange unge voksne som sliter med å få seg jobb grunnet akkurat denne faktoren. Ved å endre aldersgrensen for førerkort klasse B til året en fyller 18 år, vil hjelpe mange med å få jobbene de ønsker, samtidig som dette kan øke verdiskapningen.

Det akademiske nivået på skolene i Norge, er nært knyttet opp mot det psykososiale miljøet på skolen. Å tillate venner og klassekamerater som har bursdag samme år og dra på sosiale arrangementer vil understreke likhet som klassekamerater.

Oslo Unge Høyre vil derfor:

 • Tillate salg av alkohol og tobakk det året en fyller 18
 • Muliggjøre oppkjøring av førerkort klasse B ved årsskiftet en blir 18 år gammel.

[1] TNS Gallup – langing til mindreårige