Uttalelser om forslag til høyres stortingsprogram fra Oslo Unge Høyre
Den 11. september 2017 er det stortingsvalg. Vi skal gjøre alt vi kan for å få en blå regjering og gjenvelge Erna Solberg som statsminister! Men hvilken politikk skal vi gå til valg på? Hvilke saker skal vi gjennomføre dersom Regjeringen blir gjenvalgt? Programkomiteen i Høyre har lagt frem sitt forslag til stortingsvalgprogram. Men nå har du sjansen til å komme med forslag til endringer! Vi behandler forslagene på representantskap den 27.09.16.
Programforslaget kan du finne her: https://hoyre.no/norges-viktigste-politiske-verksted/
Har du innspill du vil at vi skal behandle, send det til: oslo@ungehoyre.no innen 25 september!

 

Forslagstiller: Nicolai Øyen Langfeldt

Dissenser

Bevæpning av politiet.

Førsteutkastet til Høyres stortingsvalgsprogram går inn for å “Tillate bevæpning av politiet i særlige situasjoner når trusselvurderingen tilsier et ekstra sterkt behov for å beskytte sivilbefolkning og viktige samfunnsinstitusjoner”. Dette innebærer at politiet ikke skal være generelt bevæpnet, men bære våpen på for eksempel flyplasser, og andre steder der folkemengder samler seg.

Oslo Unge Høyre mener at:

– Politiet skal få anledning til å bære våpen i enkelte situasjoner, som programkomiteen går inn for.

 

Dissens linje 871 – Konsekvensutredning av Nordland VI og VII og Troms II

Oslo Unge Høyre mener petroleumsnæringen har vært en bærebjelke i norsk økonomi. Regjeringens mål om omstilling vekk fra en oljeøkonomi, til en grønnere økonomi som kan stå på flere bein, er veldig positiv. Det arbeidet betyr ikke at vi skal slutte med Norges desidert viktigste næring. Det er også viktig å poengtere at konsekvensutredning ikke er synonymt med boring, og Oslo Unge Høyre mener det er viktig å innsamle informasjon om konsekvenser ved eventuell boring.

Derfor mener Oslo Unge Høyre at:

– Nordland VI og VII og Troms II skal konsekvensutredes for videre petroleumsaktivitet

 

Dissens linje 1184 – Foreldrepermisjon

Oslo Unge Høyre mener at ordningen med foreldrepermisjon har vært en svært viktig ordning for å fremme likestilling. Vel så viktig har ordningen vært for en god og trygg start på livet for den nyfødte sammen med mor og far. Den ordningen må opprettholdes. Likevel så er det et paradoks at slik foreldrepermisjonen er innrettet i dag, så dikterer staten hvor lenge permisjonen skal fordeles mellom foreldrene. Oslo Unge Høyre mener at dette er noe foreldrene selv skal få bestemme.

Oslo Unge Høyre mener:

– At permisjonstiden skal fordeles fritt mellom foreldrene

 

Dissens linje 1186 – Barnetrygd eller gratis barnehage?

Flertallet i programkomiteen går inn for å fjerne barnetrygden, og bruke de pengene på gratis barnehage og skolefritidsordning. Det er Oslo Unge Høyre veldig kritiske til. Staten skal ikke være alt for alle, men være der for de som trenger det mest. Dette forslaget vil gå mest utover de som har minst, som trenger barnetrygden for å få hjulene til å gå rundt, og som i dag har reduserte eller gratis barnehage. Derfor vil Oslo Unge Høyre støtte dissensen i programmet.

Oslo Unge Høyre mener:

– At vi skal beholde barnetrygden, men vurdere alternative innretninger for å sikre familier med svak økonomi.

 

Dissens linje 1621 – Jobbskattefradrag

Oslo Unge Høyre mener at det alltid skal lønne seg å jobbe. Og at de som jobber, står på og skaper verdier, skal bli belønnet. Sverige har innført et jobbskattefradrag, med stort hell.

Oslo Unge Høyre mener:
– At det skal innføres et jobbskattefradrag

 

Dissens 1901 og 1905 – Heroinassistert behandling og utdeling av metadon

Det dør 260 mennesker av overdoser hvert eneste år i Norge. Norge er på overdosetoppen i Europa, likevel tviholder vi på en ruspolitikk som åpenbart ikke fungerer. Oslo Unge Høyre mener at heroinassistert behandling er et steg i riktig retning. Forskning og erfaringer fra andre land viser at heroinassistert behandling, fungerer og reduserer overdosedødsfall. Metadon, Subutex og andre preparater redder titalls rusmisbrukere hvert eneste år fra å ta overdose. Det er ingen grunn til å ikke vurdere at fastleger kan dele ut slike preparater til rusavhengige.

Oslo Unge Høyre mener:

– At man burde ha forsøksordning med heroinassistert behandling.

– At man skal vurdere om fastleger kan dele ut gratis metadon, Subutex og andre preparater til rusavhengige.  

 

Dissens linje 2248 – Pelsdyrnæringen

Pelsdyrnæringen er omstridt. Det er en rekke eksempler på mislighold og dårlige kår. Likevel mener Oslo Unge Høyre at en avvikling av næringen ikke er veien å gå. Oslo Unge Høyre mener det er viktigere at norske pelsfarmer følges opp strengt, og overholder lovverket.

Oslo Unge Høyre mener:

– At man ikke skal avvikle pelsdyrnæringen

 

 

Forslagstiller: Nicolai Øyen Langfeldt

Forening og forslagsstiller Kapittel Side og linjenummer Type endring Forslag
 

Oslo Unge Høyre

 

Et trygt land 10

338

Nytt punkt - Ikke tillate dataavlesing
 

Oslo Unge Høyre

 

Et trygt land 10

338

Nytt punkt - Ikke tillate innsamling av stordata
 

Oslo Unge Høyre

 

Et trygt land 11

407

Nytt punkt - Avvikle sexkjøpsloven
 

Oslo Unge Høyre

 

Et trygt land 11

407

Nytt punkt - Fjerne hallikparagrafen
 

Oslo Unge Høyre

 

Et trygt land 11

407

Nytt punkt - Støtte programmer og tjenester som jobber for å få mennesker ut av prostitusjon
 

Oslo Unge Høyre

 

Et trygt land

 

14

498

Endre Stryke “Arbeide for å”, slik at setningen lyder: “Redusere tollbarrierer overfor utviklingsland”
 

Oslo Unge Høyre

 

Et trygt land 14

505

Nytt punkt - Sikre at privat eiendomsrett blir respektert i land som mottar norsk bistand
 

Oslo Unge Høyre

 

Et trygt land 16

596

Nytt punkt - Opprettholde Schengen-avtalen, men styrke yttergrensene
 

Oslo Unge Høyre

 

Sikre og skape arbeidsplasser 18

691

Endre Stryke “moderate”
 

Oslo Unge Høyre

 

Sikre og skape arbeidsplasser 18

697

Nytt punkt - Senke sykelønnen fra 100 til 80 %
 

Oslo Unge Høyre

 

Sikre og skape arbeidsplasser 18

697

Nytt punkt - Innføre én karensdag
 

Oslo Unge Høyre

 

Sikre og skape arbeidsplasser 19

724

Endre Stryke: “på arbeidende kapital”
 

Oslo Unge Høyre

 

Sikre og skape arbeidsplasser 19

748

Nytt punkt - Tillate søndagsåpne butikker
 

Oslo Unge Høyre

 

Sikre og skape arbeidsplasser 24

958

Nytt punkt - På sikt fase ut alle subsidier til landbruket
 

Oslo Unge Høyre

 

En god start i livet 33

1344

Nytt punkt - Innføre karakterer fra 5.klasse
 

Oslo Unge Høyre

 

Pasientenes helsetjeneste 43

1764

Stryke Stryk punktet: -Beholde hovedlinjene i dagens alkoholpolitikk
 

Oslo Unge Høyre

 

Pasientenes helsetjeneste 43

1765

Stryke Stryk punktet: -Bruke avgiftssystemet til årene sunn adferd
 

Oslo Unge Høyre

 

Pasientenes helsetjeneste 46

1907

Nytt punkt - Avkriminalisere bruk og besittelse av brukerdoser av narkotika
 

Oslo Unge Høyre

 

Kultur og mangfold 64

2654

Nytt punkt - La kommunene bestemme over skjenketidene
 

Oslo Unge Høyre

 

Kultur og mangfold 64

2654

Nytt punkt - Tillate kommunene å ha alkoholsalg i butikk frem til klokka 22 alle dager

 

Forslagstiller: Mathilde Tybring Gjedde

 

Under ”Trygge lokalsamfunn og et effektivt politi” på s. 9

 • Nytt bombepunkt, linje 321: ”Høyre vil at dataavlesning ikke skal være tillatt.”

 

Under ”Forbrytelse og straff” på s. 11

 • Nytt bombepunkt, linje 408, ”Fjerne sexkjøpsloven”
 • Nytt bombepunkt, linje 408, ”Avskaffe hallikparagrafen.”
 • Nytt bombepunkt, linje 408: ”Støtte programmer og tjenester som jobber for å ivareta mennesker som ønsker seg ut av prostitusjon.”

 

Under ”streng asylpolitikk, god integrering” på s. 15:

 • Nytt bombepunkt linje 579, ”Høyre vil videreføre Schengen-avtalen, men styrke yttergrensekontroll.”

 

Under kapittelet ”sikre og skape arbeidsplasser” på s. 18:

 • Endre bombepunkt linje 691 til ”ha lettelser i det samlede skatte- og avgiftsnivået, og sikre et bredt skattegrunnlag der alle med skatteevne bidrar.”

 

Under kapittelet ”arbeidsplasser, eierskap og entreprenørskat” på s. 18/19:

 • Nytt bombepunkt på line 748: ”Høyre vil innføre et RUT-fradrag, etter modell fra Sverige.”

 

Under ”digitale muligheter og delingsøkonomi” på s. 23:

 • Nytt bombepunkt på linje 919: ”Høyre vil avvikle dagens løyveordning for drosjer og opprettholde en ny godkjenningsordning med generelle kriterier som sørger for fri konkurranse for alle som vil drive med persontransport

 

Under kapittelet ”en inkluderende kunnskapsskole” på s. 33:

 • Nytt bombepunkt: ”Høyre vil gi rett til nivåvalg i undervisningen i basisfagene norsk, engelsk og matematikk.”

 

Under kapittelet ”videregående opplæring og yrkesfag” på s. 33/34:

 • Nytt bombepunkt: ”Høyre vil etablere egne videregående skoler som satser på realfag, språk og økonomi, etter modell fra toppidrettsgymnas.”
 • Nytt bombepunkt: ” Høyre vil at umotiverte elever kan tilbys et alternativt tilbud til den videregående skolen i kortere perioder.”
 • Nytt bombepunkt: ”Høyre vil at ordningen med utplassering i yrkeslivet styrkes, slik at elever med behov for alternativ opplæring får det.”
 • Nytt bombepunkt: ”at det innføres et karakterkrav i fellesfagene for å kunne ta påbygg over ett år. At de som ikke oppfyller karakterkrav, men ønsker p ta påbygning til generell studiekompetanse, må ta påbygg over to år.”
 • Nytt bombepunkt: ”Høyre vil redusere antall timer i skolen som brukes til noe annet enn fag.”

 

Under kapittelet ”Trygghet for hjelp når du trenger det” på s. 38:

Man kan vurdere å legge til:

 • Nytt bombepunkt: ”Senke sykelønnsordningen til 80 % av inntekt.”
 • Nytt bombepunkt: ”Innføre tre karensdager ved sykefravær”

 

Under kapittelet ”Et godt arbeidsliv for alle” på s. 39:

 • Endre bombepunktet på linje 1611: ”Fjerne fagforeningsfradraget.”

 

Under kapittelet ”flere år og flere muligheter” på s. 41/42:

 • Nytt bombepunkt: ”Reversere vedtaket om å fjerne avkortningen i pensjon for gifte og samboende pensjonister.”

 

 

Forslagstiller: Audun Foyn

Endre/stryke/legge til:

 

– Stryke linje 487: Videreføre et høyt nivå på norsk bistand.

– Nytt punkt linje 697: Innføre ansettelsestopp i departementer og etater

– Stryke linje 737: Legge til rette for at flere kvinner starter egen bedrift.

– Nytt punkt linje 823: Prioritere kraftkrevende industri i Norge fremfor eksport av elektrisk energi til andre land.

-Nytt punkt 848: Fjerne alle skatter og avgifter på elektrisk energi som brukes i industrien.

– Endring linje 897 + brødtekst: Bytte ut delingsøkonomi med plattformøkonomi.

– Nytt punkt linje 918 : Innføre nye skatteregler som sørger for at multinasjonale selskaper innenfor plattformøkonomien betaler skatt på lik linje med norske selskaper

– Nytt punkt linje 919: Oppdatere arbeidsmiljøloven for å likestille vilkårene til tjenesteleverandørene i plattformøkonomien med tradisjonelle arbeidstakere.

– Stryke punkt linje 1166: Øke støtten til unge foreldre som ikke har opparbeidet seg rettigheter i arbeidslivet.

— Endre punkt 1182: Fjerne kontantstøtten

-Nytt punkt 2640: Fjerne fordyrende krav på nye leiligheter.

– Nytt punkt 2641: Fjerne kravet til universell utforming.

– Nytt punkt 2642: Oppheve areal styrte fordelings normer på nye leilighets prosjekter.

 

Forslagstiller: Sjur Oskar Korsæth

La FM leve!

I løpet av 2017 vil FM nettet stenges. For at det skulle gjennomføres måtte visse krav oppnås, hvis ikke så ville prosessen revurderes og utsettes. Det har siden Stortingets krav i 2011 oppstått flere utfordringer ved kravene. Norge er det eneste landet i verden som fortsatt planlegger å slukke nettet.

Oslo Unge Høyre vil:

 • Avlyse slukkingen av FM nettet