Resolusjoner til representantskapet tirsdag 27. april

 

Resolusjon 1: Ja til eiendomsskatten i Oslo!

Til: Oslo Unge Høyres Representantskap

Fra: Carl Langaker

Et av de sterkeste argumentene til Høyre i høstens kommunevalgkamp var å avskaffe eiendomsskatten. Vi forsvarte dette ved å si at eiendomsskatten var en usosial skatt, som rammet mennesker uavhengig av inntekt og gjeld. Oljeprisfallet og den påfølgende stigende arbeidsløsheten bidrar imidlertid til at alle tiltak som kan avhjelpe denne situasjonen må vurderes.

En alt for stor andel av den norske sparekapitalen ligger passivt i eiendom, ofte i bolig nummer to og tre – det viktige er å få sparekapitalen tilbake inn i næringslivet og få den re-klassifisert til ”arbeidende kapital”.

Vi må se bort fra våre ideologiske syn, og forstå at vi må prioritere tiltak som kan forbedre lokal sysselsetting. Ved å innføre en eiendomsskatt reduseres sær-incentivet til å investere i eiendom, og oppmuntrer mennesker til å investere i ny næringsvirksomhet. Dette vil potensielt både redusere boligprisene og skape nye jobber – bokstavelig talt ”to fluer i en smekk”. I tillegg til dette har eiendomsskatten vist seg å være en viktig inntektskilde for flere kommuner, og vil bidra sterkt i innsatsen til å forbedre Oslo.

Vi i Unge Høyre må selvfølgelig være for et tiltak som skaper nye jobber, et mer komfortabelt boligmarked, og forbedrer Norges offentlige tjenester.

Oslo Unge Høyre vil:

  • Støtte eiendomsskatten i Oslo

Resolusjon 2: Nei til toll, ja til frihandel!

Til: Oslo Unge Høyres Representantskap

Fra: Edvard Syse

Helt fra David Ricardos tid på 1800-tallet til i dag har man visst at frihandel gavner både enkeltmennesker og samfunnet som helhet. Forskjellige land kan produsere det de er best på, og handle seg imellom – alle blir rikere. Uten frihandel oppstår monopolistiske tilstander. Uten frihandel betaler vi mye mer for varene enn det vi egentlig behøver, attpåtil blir disse varene ofte av lavere kvalitet. Det er enkelt å se at frihandel er konge. Hvorfor har vi da toll?

I gamle dager hadde vi forskjellige industrier vi følte behov for å beskytte med tollbarrierer i Norge – blant annet tekstilindustrien. Tine har i dag, på samme måten, et tilnærmet monopol på landbruksvarer i landet vårt. Det norske jordbruket trenger subsidier og tollbarrierer for å overleve, så det kan muligens rettferdiggjøres. Men alle som leser dette vet at vi ikke produserer særlig mye klær i Norge lenger. Likevel er det 10% toll på import av klær fra utenfor EU, rett og slett etterlevninger fra gamle dager. Den samme tollen på 10% gjelder på mange andre varer som gardiner, strykebrett og belter (men ikke belter av skinn! Fantastisk logikk). Sist gang jeg sjekket produserte vi ikke spesielt mange strykebrett i Norge. Si ja til velstand, frihandel og frihet, si nei til toll!

Oslo Unge Høyre vil:

  • Fremme frihandel i all vår ferd
  • Fjerne, i første instans, toll på varer vi ikke produserer her i landet, unntatt alkohol og tobakk

 


Resolusjon nr.3: Fremtidens næringsliv

Til: Oslo Unge Høyres Representantskap

Fra: Oscar C. Husebye & Nicolas J. Wong

Norge trenger sterke, innovative og ikke minst lønnsomme bedrifter og institusjoner som aldri før. Dagens skatte- og avgiftssystem legger ikke alltid til rette for utvikling og innovasjon i næringslivet. Oslo Unge Høyre vil at skatte- og avgiftssystemet skal tilrettelegge for innovasjon, investering og inntekt i private selskaper.

Oslo Unge Høyre ser viktigheten av at bedrifter ikke skal skremmes fra å ansette nye medarbeidere, men oppfordres til nettopp dette. Det er ikke ønskelig med høy arbeidsledighet fordi bedrifter ikke tørr utvide, kun på grunn av skatter og avgifter. Derfor er det galt at staten krever avgift på arbeidsgivere. Oslo Unge Høyre vil derfor fjerne arbeidsgiveravgiften.

En rapport om forholdet mellom skatt og investeringer i norsk næringsliv gjort for finansdepartementet konkluderte også med at utbyttes-, formues- og selskapsskatt hemmer investering og satsning i næringslivet. Dette er også konklusjonen til Scheel-utvalget. Selskapsskatten, som er en avgift på bedriftens inntekter, er spesielt hemmende for utvikling og investering, og en én prosents reduksjon av selskapsskatten øker realinvesteringer i næringslivet med 1 334 millioner kroner. Oslo Unge Høyre ser derfor behovet for investering og nysatsning i næringslivet, og vil redusere selskapsskatten i henhold til Scheel-utvalgets anbefaling, fra dagens 25% til 20%, en hensiktsmessig reduksjon av selskapsskatten og en avvikling av formueskatten.

Legger man til grunn at kapitalmarkedet ikke er perfekt, følger den skattebaserte konkurranseulempen som norsk kapital og eierskap ved gjeldende regler erfarer relativt til utenlandske aktører, hemmende ovenfor norsk næringsliv. Reduksjon av selskaps- og utbytteskatt, samt en avvikling av formueskatten er også foreslått i Civitas alternative skattereform vedlagt som referanse.

En skattereform bør ha som mål å redusere det samlede skattenivået. Det vil gi økt handlingsrom til å finne en fornuftig innretning av skattesystemet, uten at fordeler gitt til en gruppe innenfor tvangsrammene av en provenynøytral reform behøver å finansieres av andre grupper. En generell reduksjon av skattenivået må sees i sammenheng med at offentlige budsjetter er inne i en periode med overskudd, og at et redusert skattenivå (som i fremtiden kan reverseres) er en måte å spare for fremtidige generasjoner på, slik også sparing i oljefondet er.

Oslo Unge Høyre vil:

  • Avvikle arbeidsgiveravgiften
  • Redusere utbytteskatten
  • Redusere selskapsskatten til 20%
  • Avvikle formueskatten

 


 

Resolusjon 4: Cash is King – bevar kontanter som betalingsmiddel

Til: Oslo Unge Høyres Representantskap

Fra: Nordland Unge Høyre

Bare 5 % av alle betalinger i Norge foregår med kontanter og vi har sett en klar trend de siste tiårene der elektroniske betalingsmidler tar over. Har kontanter utspilt sin rolle som betalingsmiddel i samfunnet? Nordland Unge Høyre sier klart nei!

Nordland Unge Høyre mener alle mennesker fortsatt bør ha valgfriheten til å fortsatt kunne velge betalingsmiddel selv. Vi vet at enkeltgrupper i samfunnet som barn, eldre og turister fortsatt foretrekker kontanter som betalingsmiddel fremfor bankkort. Mange virksomheter som for eksempel små kiosker og boder, samt frivillige organisasjoners innsamlinger og salg baserer seg i hovedsak på kontantbetaling og vil bli vanskeligere med et samfunn uten kontanter.

Nordland Unge Høyre mener at retten til personvern alltid bør stå sentralt og være en grunnleggende rettighet for alle mennesker. Ved digital betaling legger man igjen elektroniske spor på samme måte som annen elektronisk aktivitet, dette betyr at man ved et samfunn uten kontanter nærmest vil kunne fotfølge mennesker. Banker vil også for eksempel kunne følge med hvor mye du bruker på fest og alkohol i helgene, mens du i dag har muligheten til å ta ut noen tusenlapper og bruke uten at noen andre enn deg selv vet hvordan du disponerer dine egne penger.

Kontanter er økonomiens reserveløsning. Alt av elektroniske betalinger er avhengige av strømtilførsel og internettilgang, det vil derfor være klokt å beholde kontanter som reserve i tilfelle dette blir slått ut, noe som skjer regelmessig i varierende omfang.

Nordland Unge Høyre mener også at mynter og sedler er en del av vår historie, kultur og tradisjon som vil stå for et stort tap om kontantbetaling skulle utslettes til fordel for elektroniske løsninger.

Unge Høyre vil:

  • Varig beholde kontanter som betalingsmiddel i Norge.

 


Resolusjon 5: Ja til et mer moderne sirkus

Til: Oslo Unge Høyres representantskap

Fra: Rogaland Unge Høyre

Et stadig voksende antall nasjoner innfører forbud mot bruk av dyr på sirkus. Forbudene innbefatter enten totalforbud eller forbud av enkelte arter. Dette gjelder som oftest ville dyr.

I Norge har Tromsø kommune besluttet å ikke leie ut kommunal tomt til sirkus som har opptredener med ville og eksotiske dyr. Høyre stemte i Tromsø kommune for dette vedtaket.

Norske sirkus overholder dyrevelferd godt i dag, og det finnes få avvik ifølge Mattilsynet. Allikevel bør man etterstrebe at underholdning basert på dyr hører hjemme i fortiden eller i tegneserieuniversene. Det bør være rom for å skape underholdning som i større grad tar for seg de fantastiske menneskelige ferdighetene som finnes.

Unge Høyre vil:

  • At sirkus bør utfordres til å vise frem menneskelige ferdigheter, ikke utnytter ville og eksotiske dyr.
  • At det bør innføres et nasjonalt forbud mot sirkusdyr.